Voorwaarden

De Kleine lettertjes samengevat

Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen

Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienst overeenkomt

We moeten julie al reisorganisator kennis geven van:

 • de voornaamste kenmerken van de reisdienst
 • onze identiteit
 • de totale prijs
 • hoe je ons kan betalen
 • informatie over klachtenbehandeling
 • onze bescherming van insolventie
 • de gegevens van de entiteit die instaat voor deze bescherming
Jullie als reiziger
 • jullie moeten ons bij inschrijving alle gegevens doorspelen die relevant zijn voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst
 • Alle wijzigingen door verkeerde informatie kunnen in kosten gebracht worden
Insolventie

Poco Loco Adventures is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen onder het nummer 9059 tegen financieel onvermogen

Klachtenregeling

Misschien heb je al  reiziger een klacht.

 • Laat allereerst niet na dit te melden aan de reisbegeleider of onze lokale partner
 • Indien je vindt dat deze onvoldoende gehoor geeft aan je klacht dan contacteer je onverwijld Poco Loco Adventures op pocoloco@pocolocoadventures.be of je reiskantoor waar je de reis boekte.
 • Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen kunnen opgelost worden is alleen de rechtbank van Gent bevoegd
 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
Verzoening en Arbitrage

We besparen jullie de kleine lettertjes. We hebben, als er al eens een opmerking was, in het verleden nog nooit deze moeten gebruiken.
Mocht het toch zover komen dan staat de volledige verzoeningsprocedure en Arbitrage of rechtbank beschreven in de kleine lettertjes.

Bijzondere voorwaarden Poco Loco Adventures

Prijs van de reis
 • de exacte prijs van de reis wordt meegedeeld op de reisbevestiging of factuur.
 • eventuele kosten ten gevolge van foute informatie van de reiziger zijn ten laste van de reiziger
 • tenzij anders overeengekomen is komt het reiscontract tot stand door middel van de betaling van het voorschot van 30% van de reissom en eventueel extra verzekering binnen de gestelde termijn op de factuur
 • de reiziger betaalt spontaan het resterende saldo ten laatste de datum vermeld op de factuur
Verbreking door de reiziger

Het kan al eens zijn dat je om één of andere reden je niet op reis kan. In dat geval laat je ons dat zo snel mogelijk weten per mail op pocoloco@pocolocoadventures.be.
We bevestigen altijd de ontvangst van je mail.

Echter hangt hier ook een schadevergoeding aan vast. Als je geen bijkomende verzekering annulatie hebt dan bedraagt de schadevergoeding:

 • 30% van de reissom tot 6 weken voor afreis
 • 50% vanaf 6 weken voor afreis tot 30 dagen voor afreis
 • 100% vanaf 29 dagen voor afreis

Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
Indien een terugbetaling plaats vindt is dit steeds met uitzondering van dossierkosten, wijzigingskosten en de verzekering.

Annulering of wijziging van de reisorganisator deel 1

Plotse sneeuwval, storm, weeromstandigheden, de omstandigheden ter plaatste of andere externe factoren, enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisbemiddelaar en/of –organisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.

Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisbemiddelaar en/of –organisator zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing en de hiermee eventueel gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Annulering door de reisorganisator deel 2

Voor sommige reizen beslissen we ten laatste 15 dagen voor afreis of een reis met het minimum gesteld aantal deelnemers kan doorgaan. Het kan zijn dat besloten wordt dat de reis alsnog te laten doorgaan met minder deelnemers dan vermeld. Hiervan wordt je altijd op de hoogte gesteld.

Gaat je reis niet door dan wordt onverwijld terugbetaald en krijgt je een voorstel, voor zover mogelijk er een aanbieding loopt in dezelfde periode met 5% korting.

Aansprakelijkheid

We zijn als reisorganisator verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor de verplichte wettelijke risico's alsook d uitbating reisorganisator. Buiten het feit dat we voor heel wat aansprakelijk gesteld kunnen worden zijn er ook punten waarvoor dat niet kan:

 • We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht zoals natuurfenomeen, politieke onrust, stakingen, en voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is.
 • Evenmin indien een reiziger omwille van het niet opvolgen van een autoritaire regel aangehouden word
 • We kunnen de reisovereenkomst eenzijdig opzeggen in geval van overmacht
 • Bij het vaststellen van overmacht zal rekening gehouden worden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft
Bagage en persoonlijke bezittingen

We zijn iet aansprakelijk voor je reisbagage of je persoonlijke bezittingen nochin geval van verlies of diefstal

Reisverloop
 • Deelnemers aan groepsreizen dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet-genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terug betaalbaar.
 • De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reizen, met de daarbij horende mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van weersomstandigheden, vervoersproblemen of onverwachte omstandigheden
 • De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groep gebeuren en de conditie dienen te volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen, kan een reiziger uitgesloten worden van verdere deelneming zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom.
 • Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Garantiefonds reizen

Poco Loco Adventures is aangesloten bij het Garantiefonds reizen. Deze instelling zorgt in hoofdzaak dat indien het zou leiden tot financieel onvermogen jullie als reiziger op reis, jullie reis kunnen verder zetten en als reiziger met een geboekte reis financieel gecompenseerd worden. Elke jaar is er dan ook een audit om onze solvabiliteit te controleren. Slaap op beide oren, we bestaan al 12 jaar en doen er met plezier nog eens 12 bij?

Adressen en praktische informatie

De geschillencommissie Reizen kan je bereiken op onderstaand adres:

Geschillen Commissie Reizen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00
reisgeschillen@clv-gr.be
https://www.clv-gr.be

Indien je een klacht hebt op één van onze reizen dien je in eerste plaats de reisbegeleider aan te spreken.
Geeft deze te weinig of geen gehoor aan je klacht dan contacteer je Poco Loco Adventures met voldoende bewijskrachtige motivatie via mail of het reiskantoor van boeking.

In geval van insolvabiliteit kan je wenden tot het Garantiefonds Reizen.Deze zullen je onverwijld verder helpen. Je kan deze contacteren op volgend adres:

Garantiefonds Reizen
Metrologielaan 8
B-1130 Brussel
Tel: +32-(0)2/240.68.00
Fax: +32-(0)2/240.68.08
info@gfg.be
https://gfg.be/nl/contact/

 

 

Alle kleine lettertjes lees je hier:

Poco loco adventures is ook:Poco Loco Adventures is sponsor van of partner met: